Regulamin

Usługodawca

Usługi oferowane za pośrednictwem witryny www.monikaszymaniak.com (dalej: „witryna”) świadczy Monika Szymaniak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak” pod adresem: ul. Budapesztańska 9/31, 80-288 Gdańsk, numer NIP: 957-081-51-98, numer REGON: 220005808, e-mail: tlumaczfrancuskiego [małpa] monikaszymaniak [kropka] com (dalej: „tłumacz”).

Rodzaj i zakres usług

Tłumacz oferuje tłumaczenia pisemne z francuskiego i na francuski (dalej: „tłumaczenia”):

  • tłumaczenia wykonywane na zamówienie,
  • tłumaczenia literackie udostępniane jako gotowe publikacje elektroniczne („e-booki”).

Tłumaczenia mają postać plików komputerowych i w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta stanowią treści cyfrowe nie zapisane na trwałym nośniku. Do korzystania z tłumaczeń potrzebne jest urządzenie elektroniczne (komputer, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych itp.) z oprogramowaniem obsługującym dany format pliku (EPUB, PDF, DOCX itp.).

Warunki zawarcia umowy

Zamawiający będący konsumentem zawiera z tłumaczem na odległość umowę o dostarczenie treści cyfrowych.

Zawarcie umowy między tłumaczem a zamawiającym następuje za pomocą poczty elektronicznej.

Warunki realizacji tłumaczeń wykonywanych na zamówienie ustalane są indywidualnie. Zamawiający przekazuje tłumaczowi pocztą elektroniczną dokument do przetłumaczenia. W odpowiedzi tłumacz przesyła mu ofertę, w której określa całkowitą cenę tłumaczenia, możliwy termin wykonania tłumaczenia oraz termin i sposób płatności. Do ceny tłumaczeń wykonywanych na zamówienie doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Tłumaczenia wykonywane na zamówienie dostarczane są w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Szczegółowe informacje o e-bookach podane są na stronach witryny prezentujących poszczególne publikacje. Ceny e-booków zawierają podatek VAT w wysokości 5%. E-booki dostarczane są w ciągu 24 godzin.

Tłumaczenia dostarczane są na podany przez zamawiającego adres poczty elektronicznej, bez ograniczeń terytorialnych.

Tłumaczenia dostarczane są po otrzymaniu przez tłumacza od zamawiającego zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta).

Na życzenie zamawiającego sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT.

Płatność

Płatności za tłumaczenie zamawiający dokonuje tradycyjnym przelewem bankowym lub przez internet (szybkim przelewem on-line albo kartą kredytową on-line). Obsługę płatności on-line zapewnia Dotpay.

Tłumacz przesyła zamawiającemu stosownie: dane swojego rachunku bankowego lub łącze umożliwiające dokonanie płatności on-line.

Reklamacje

Tłumacz odpowiada za wady tłumaczeń na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacje można zgłaszać na wyżej podany adres poczty elektronicznej tłumacza. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 tej ustawy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dane osobowe

Zamawiający przesyła tłumaczowi pocztą elektroniczną swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer NIP) i kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Administratorem danych jest tłumacz.

Tłumacz wykorzystuje dane:

  • w celu wykonania umowy – do kontaktu w sprawie zamówienia i dostarczenia przedmiotu zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do wystawienia faktury i prowadzenia ewidencji księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach archiwizacyjnych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tłumacz powierza dane firmie Web INnovative Software Sp. z o.o., dostawcy aplikacji księgowej on-line wFirma.pl, gdzie są one wprowadzane do rejestru kontrahentów tłumacza.

Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez tłumacza.

Zamawiającemu przysługuje względem tłumacza prawo do uzyskania dostępu do danych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Tłumacz zapewnia poufność i należytą ochronę danych.

Polityka prywatności

Witryna nie zbiera danych osobowych użytkowników i używa jedynie cookies niezbędnych do jej prawidłowego działania.

Prawo autorskie

Wszelkie tłumaczenia wykonywane na zamówienie, sprzedawane jako e-booki i zamieszczane na stronach witryny przez tłumacza jako utwory podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i są przedmiotem osobistych i majątkowych praw autorskich tłumacza. Zakup tłumaczenia uprawnia zamawiającego do korzystania z tłumaczenia w granicach własnego użytku osobistego i nie powoduje przeniesienia praw ani udzielenia licencji. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie tłumaczeń bez zgody tłumacza jest niedozwolone.

🎨 Gra w krokieta, Édouard Manet,1873.