Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem witryny www.monikaszymaniak.com (zwanej dalej: „witryną”). W skład witryny wchodzą strony statyczne, blog i sklep.

Administratorem i wydawcą witryny jest Monika Szymaniak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą: Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak, pod adresem: ul. Budapesztańska 9/31, 80-288 Gdańsk, Polska, posługująca się numerem NIP: 957-081-51-98 i numerem REGON: 220005808 (dalej: „tłumacz”).

Hostingodawcą witryny jest firma LH.pl Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, Polska, posługująca się numerem NIP: 7831711517 i numerem REGON: 302693647.

We wszystkich sprawach związanych z regulaminem należy pisać na adres monikaszymaniak [małpa] monikaszymaniak [kropka] com.

Regulamin obowiązuje od dnia 8.05.2023 r. i może być aktualizowany.

W razie zmiany regulaminu do umów zawartych wcześniej znajduje zastosowanie regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

Akty prawne

Kwestie opisane w niniejszym regulaminie regulują:

 • w Unii Europejskiej:
  • dyrektywa o handlu elektronicznym z 2000 roku
  • rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych z 2008 roku (Rzym I)
  • dyrektywa w sprawie praw konsumentów z 2011 roku
  • rozporządzenie w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych z 2012 roku (Bruksela I bis)
  • ogólne rozporządzenie o ochronie danych z 2016 roku (RODO)
  • dyrektywa cyfrowa z 2019 roku
  • dyrektywa towarowa z 2019 roku
  • dyrektywa Omnibus z 2019 roku
  • dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
  • rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • w Polsce:
  • ustawa Kodeks cywilny z 1964 roku
  • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku
  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 2002 roku
  • ustawa Prawo telekomunikacyjne z 2004 roku
  • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 roku
  • ustawa o prawach konsumenta z 2014 roku
  • ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług z 2014 roku
  • ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z 2016 roku
  • ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku

Rodzaj i zakres usług

Tłumacz oferuje za pośrednictwem witryny następujące usługi:

 • wpisy – tłumaczenia tekstów literackich udostępniane nieodpłatnie online na blogu;
 • e-booki – tłumaczenia utworów literackich udostępniane odpłatnie w postaci pliku EPUB do pobrania w sklepie;
 • tłumaczenia pisemne – tłumaczenia wykonywane odpłatnie na zamówienie, dostarczane w postaci pliku za pomocą poczty elektronicznej.

Warunki świadczenia usług

Do korzystania z usług tłumacza potrzebne są:

 • do wyświetlania treści udostępnianych online (stron statycznych, wpisów na blogu i stron produktów), kupowania e-booków, zamawiania tłumaczeń pisemnych, dokonywania płatności online i wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy – urządzenie komputerowe (komputer osobisty, tablet, smartfon itp.) z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej;
 • do wyświetlania treści udostępnianych w formie pliku (e-booków, tłumaczeń pisemnych, dokumentów umownych) – urządzenie komputerowe (komputer osobisty, tablet, smartfon, czytnik książek elektronicznych) z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym dany format pliku (EPUB, PDF, DOCX, ODT, XLSX itp.);
 • do kontaktowania się z tłumaczem i odbierania automatycznych powiadomień e-mailowych ze sklepu – konto poczty elektronicznej (skrzynka e-mail).

Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.

Warunki zawarcia umowy

Sprzedaż e-booków

Kupując e-book w sklepie, klient zawiera z tłumaczem na odległość umowę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Szczegółowe informacje dotyczące e-booków (tytuł przekładu i oryginału, dane o autorze, tłumaczu i wydawcy, numer ISBN, rok i numer wydania, format i wielkość pliku, liczba słów, krótki opis) oraz ich ceny są podane na stronach produktów w sklepie.

Aby kupić e-book w sklepie, należy:

 • dodać wybrany e-book do koszyka;
 • przejść na stronę Koszyk i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
 • na stronie Kasa wypełnić formularz zakupu online i kliknąć przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”;
 • dokonać płatności online.

W formularzu zakupu online na stronie Kasa należy:

 • podać imię i nazwisko, adres e-mail i kraj zamieszkania oraz ewentualnie dane do faktury;
 • wyrazić zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w Regulaminie;
 • wyrazić zgodę na dokonanie zakupu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Do zawarcia umowy dochodzi w chwili kliknięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

Zakupiony e-book jest dostępny do pobrania natychmiast po dokonaniu płatności.

Po dokonaniu płatności online klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania zakupu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 24 godzin, zakup zostanie anulowany.

Sprzedaż tłumaczeń pisemnych

Zamawiając tłumaczenie pisemne, klient zawiera z tłumaczem na odległość umowę o świadczenie usług.

Warunki wykonania zamówienia uzgadniane są przez tłumacza i klienta pocztą elektroniczną.

Aby zamówić tłumaczenie pisemne, należy:

 • wysłać zapytanie na adres monikaszymaniak (małpa) monikaszymaniak [kropka]com;
 • po potwierdzeniu dostępności przez tłumacza – przesłać plik do przetłumaczenia do bezpłatnej wyceny;
 • po otrzymaniu oferty tłumacza – zaakceptować warunki wykonania zamówienia (cenę, termin i sposób płatności),
 • po otrzymaniu od tłumacza hasła do formularza zamówienia i linku do [formularza płatności] – złożyć zamówienie online i dokonać płatności online.

W formularzu zamówienia online na stronie Zamówienie należy:

 • podać imię i nazwisko, adres e-mail i kraj zamieszkania oraz ewentualnie dane do faktury);
 • wyrazić zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w Regulaminie;
 • wyrazić zgodę na dokonanie zakupu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Po zdokonaniu płatności online klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia i wyrażenia zgody na zawarcie umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 24 godzin, zamówienie zostanie anulowane.

Gotowe tłumaczenie zostanie dostarczone pocztą elektroniczną w uzgodnionym terminie.

Ceny i podatek VAT

Ceny e-booków podane są na stronach produktów w sklepie. Są one wyrażone w złotych polskich (PLN) i uwzględniają obowiązujący w Polsce podatek VAT naliczony według obniżonej stawki 5%.

Ceny tłumaczeń pisemnych są podawane w ofercie sporządzanej na podstawie indywidualnej wyceny. Są one wyrażone w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i uwzględniają obowiązujący w Polsce podatek VAT naliczony według standardowej stawki 23%.

Podatek VAT nie jest naliczany, jeśli klientem jest:
przedsiębiorca z UE lub spoza UE będący czynnym podatnikiem VAT (obowiązuje wówczas zasada odwrotnego obciążenia),
osoba fizyczna spoza UE (sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce).

Płatności

Płatności można dokonać za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24.

Właścicielem Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

Dostępne są następujące metody płatności:

 • płatność szybkim transferem online,
 • płatność kartą kredytową online.

Dane osobowe podawane w procesie płatności przetwarza operator płatności online Przelewy24 na zasadach opisanych w dokumencie Obowiązek informacyjny RODO – Płatnik.

Faktury

Aby otrzymać fakturę, należy podać w formularzu zakupu online lub formularzu zamówienia online dane do faktury:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby,
 • numer NIP (osoba fizyczna nie musi podawać numeru NIP).

Faktura jest wystawiana w formie elektronicznej (plik PDF) i przesyłana pocztą elektroniczną.

Prawa autorskie

Wszystkie tłumaczenia udostępniane online na blogu, sprzedawane jako e-booki w sklepie i wykonywane na zamówienie stanowią [utwory zależne], są przedmiotem osobistych i majątkowych praw autorskich tłumacza jako twórcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

Licencja na korzystanie z e-booków

Sprzedając Ci e-book, tłumacz udziela Ci odpłatnie na czas nieokreślony niewyłącznej, niezbywalnej licencji na wykorzystywanie tłumaczenia na Twoje prywatne potrzeby.

W ramach licencji możesz:
pobrać e-book z witryny;
wyświetlać e-book na swoich urządzeniach;
zapisywać e-book w pamięci swoich urządzeń;
korzystać z e-booka w granicach dozwolonego użytku osobistego, w sposób który nie narusza normalnego użytkowania i nie godzi w słuszne interesy tłumacza.

Nie wolno Ci bez wiedzy i zgody tłumacza w szczególności:
odsprzedawać zakupionego e-booka;
udzielać dalszych licencji na korzystanie z e-booka;
udostępniać e-booka w internecie ani rozpowszechniać w żaden inny sposób;
wykorzystywać e-booka w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, na potrzeby działalności gospodarczej i zawodowej;
modyfikować treści e-booka.

Przejście praw autorskich do tłumaczeń pisemnych

W przypadku tłumaczeń pisemnych przejście praw autorskich jest przedmiotem odrębnej umowy z tłumaczem.

Prawo odstąpienia od umowy

Zarówno e-booki, jak i tłumaczenia pisemne, są objęte wyjątkiem od prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku e-booków, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy o dostarczanie treści cyfrowych, która nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku tłumaczeń wykonywanych na zamówienie, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Dane osobowe

Dane podawane przez klienta w formularzu kontaktowym, formularzu zakupu i formularzu zamówienia przetwarza tłumacz.

Zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny określa Polityka prywatności.

Cookies

Witryna wykorzystuje niezbędne cookies techniczne i anonimowe cookies analityczne.

Zasady wykorzystywania przez witrynę plików cookie określa Polityka cookies.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące wad tłumaczeń, usterek plików i nieprawidłowości działania witryny można zgłaszać, pisząc na adres [email protected]. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana pocztą elektroniczną w terminie 14 dni.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem witryny jest prawo polskie.

Sąd właściwy

W przypadku sporu sąd właściwy zostanie określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego klient może dochodzić swoich roszczeń także na drodze polubownej, korzystając z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

w ramach polskiego systemu ochrony praw konsumenta, który tworzą:

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej,
 • stałe sądy polubowne przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej,
 • powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów,
 • organizacje konsumentów (takich jak Federacja Konsumentów czy Europejskie Centrum Konsumenckie).

w Europie:

 • poprzez sieć europejskich centrów konsumenckich ECC-Net,
 • poprzez europejską platformę internetowego rozwiązywania sporów.
Image icon Gra w krokieta, Édouard Manet,1873.