Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej monikaszymaniak.com (zwanej dalej: „witryną”). Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.11.2023 r. i może być zmieniana. W przypadku zmiany Polityki prywatności zastosowanie ma wersja obowiązująca w chwili zawarcia Twojej umowy.

Obecną wersję Polityki prywatności możesz pobrać tutaj:

Spis treści

Administrator danych osobowych
Odnośne akty prawne
Definicja danych osobowych
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny
Formularz kontaktowy
Formularz zakupu
Formularz zamówienia
Cookies wykorzystywane przez witrynę
Serwisy społecznościowe
Cele i podstawy zbierania danych osobowych
Odbiorcy danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych
Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • Monika Szymaniak, osoba fizyczna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą: Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak, prowadząca działalność pod adresem: ul. Budapesztańska 9/31, 80-288 Gdańsk, Polska, posługująca się numerem NIP: 957-081-51-98 i numerem REGON: 220005808 (zwana dalej: „tłumaczem”).

Kontaktować się z tłumaczem możesz:

 • elektronicznie, pisząc na adres: tlumaczjezykafrancuskiego [małpa] monikaszymaniak [kropka] com;
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 607 808 615.

Spis treści

Odnośne akty prawne

Kwestie związane z ochroną danych osobowych regulują:

Spis treści

Definicja danych osobowych


Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.

Są to w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • pseudonim,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • numer dowodu tożsamości,
 • numer PESEL,
 • numer NIP,
 • adres IP,
 • identyfikator plików cookie.

Spis treści

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny

Dane osobowe użytkowników witryny są zbierane za pomocą formularzy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania danej czynności.

Formularz kontaktowy

Aby wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy, musisz podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swój adres poczty elektronicznej.

Formularz zakupu

Aby kupić e-book przez formularz zakupu, musisz podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swój adres poczty elektronicznej,
 • swój kraj zamieszkania,
 • ewentualnie dane do faktury.

Ponadto witryna pobierze automatycznie Twój adres IP i przypisze go do Twojego zakupu.

Formularz zamówienia

Aby zamówić tłumaczenie pisemne przez formularz zamówienia, musisz podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swój adres poczty elektronicznej,
 • swój kraj zamieszkania,
 • ewentualnie dane do faktury.

Spis treści

Cookies wykorzystywane przez witrynę

Witryna wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do swojego działania i świadczenia usług na rzecz użytkowników. Zasady instalowania i wykorzystywania cookies określa Polityka cookies.

Spis treści

Serwisy społecznościowe

Tłumacz prowadzi następujące konta w serwisach społecznościowych:

Tłumacz wykorzystuje serwisy społecznościowe do promowania swojej działalności i informowania o nowych publikacjach na witrynie. Decydując się na śledzenie tłumacza w serwisach społecznościowych, przekazujesz mu dane, które udostępniasz publicznie w swoim profilu. W każdej chwili możesz zrezygnować ze śledzenia tłumacza w serwisach społecznościowych.

Dane osobowe polskich użytkowników serwisu Facebook przetwarza Meta Platforms Ireland Limited na zasadach opisanych na stronie Zasady ochrony prywatności Meta.

Dane osobowe polskich użytkowników serwisu Twitter przetwarza Twitter International Unlimited Company na zasadach opisanych na stronie Twitter Privacy Policy.

Dane osobowe polskich użytkowników serwisu LinkedIn przetwarza LinkedIn Ireland Unlimited Company na zasadach opisanych na stronie LinkedIn Privacy Policy.

Jako administrator strony na Facebooku, tłumacz może korzystać z usługi Facebook Page Insights, która pozwala uzyskać zagregowane dane na temat użytkowników strony i ich interakcji z treściami publikowanymi na stronie. Zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) tłumacz staje się w ten sposób, wraz z Meta Platforms Ireland Limited, współadministratorem danych osobowych użytkowników swojej strony na Facebooku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Informacje o statystykach stron.

Tłumacz wykorzystuje dane uzyskane poprzez Facebook Page Insights w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do poznawania swoich odbiorców i ulepszania swoich usług. Dane będą przetwarzane przez czas działania strony tłumacza na Facebooku.

Spis treści

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Tłumacz przetwarza zebrane dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy dostarczenia usług cyfrowych lub umowy świadczenia usług, której jesteś stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):
  • do porozumiewania się z Tobą w sprawie realizacji umowy,
  • do dostarczenia Ci przedmiotu umowy;
 • w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):
  • do wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji księgowych do celów podatku dochodowego (PIT) i podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
  • do przekazania Ci potwierdzenia zawarcia umowy na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony praw konsumentów;
 • w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
  • do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

Spis treści

Odbiorcy danych osobowych

Tłumacz powierza dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny następującym podmiotom przetwarzającym:

 • swojemu dostawcy usług hostingowych, którym jest:
  • LH.pl, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000503852, posiadająca siedzibę pod adresem: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, Polska, posługująca się numerem NIP: 7831711517 i numerem REGON: 302693647;
 • swojemu dostawcy usług księgowych, którym jest:
  • Web INnovative Software, dostawca aplikacji księgowej online wFirma, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000342082, posiadająca siedzibę pod adresem: ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, Polska, posługująca się numerem NIP: 8982167294 i numerem REGON: 021120771.

Spis treści

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane podawane w formularzu kontaktowym są przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zapytania przesłanego przez użytkownika.

Dane transakcyjne, które nie służą do sporządzania dowodów księgowych, są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą (3 lata).

Dane transakcyjne, które służą do sporządzania dowodów księgowych, są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia podatkowego (5 lat).

Spis treści

Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Masz prawo żądać od administratora danych:

 • uzyskania dostępu do Twoich danych oraz informacji o przetwarzaniu Twoich danych (prawo dostępu do danych);
 • skorygowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niepełnych danych (prawo do sprostowania danych);
 • usunięcia danych, które przestały być potrzebne lub są przetwarzane niezgodnie z prawem (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych w szczególnych przypadkach (prawo do ograniczenia przetwarzania);
 • otrzymania Twoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych);
 • zaprzestania przetwarzania Twoich danych z celach marketingowych lub z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (prawo do sprzeciwu);
 • niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

W przypadku naruszenia Twoich praw, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie Jakie prawa daje Ci RODO? Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub na stronie Prawa obywateli Komisji Europejskiej.

Spis treści

Image icon Jadalnia na wsi, Pierre Bonnard, 1934-1935.