Regulamin sprzedaży

Usługodawca

Usługi oferowane za pośrednictwem witryny www.monikaszymaniak.com (dalej: „witryna”) świadczy Monika Szymaniak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak” pod adresem: ul. Budapesztańska 9/31, 80-288 Gdańsk, numer NIP: 957-081-51-98, numer REGON: 220005808, e-mail: tlumaczfrancuskiego [małpa] monikaszymaniak [kropka] com (dalej: „tłumacz”).

Rodzaj i zakres usług

Tłumacz oferuje tłumaczenia pisemne z francuskiego i na francuski (dalej: „tłumaczenia”):

  • tłumaczenia wykonywane na zamówienie,
  • przekłady literackie w postaci publikacji elektronicznych (e-booków).

Tłumaczenia mają postać plików i stanowią treść cyfrową niezapisaną na trwałym nośniku. Korzystanie z tłumaczeń wymaga posiadania urządzenia elektronicznego z oprogramowaniem obsługującym dany format pliku.

Warunki zawarcia umowy

Zamawiający będący konsumentem zawiera z tłumaczem umowę o dostarczenie treści elektronicznych. Zawarcie umowy następuje za pomocą poczty elektronicznej.

Tłumaczenia są dostarczane na podany przez zamawiającego adres poczty elektronicznej, bez ograniczeń terytorialnych.

Ceny tłumaczeń wykonywanych na zamówienie ustalane są w drodze indywidualnej wyceny. Po otrzymaniu pocztą elektroniczną zapytania z dokumentem do przetłumaczenia tłumacz przesyła ofertę, w której określa całkowitą cenę tłumaczenia, termin wykonania tłumaczenia oraz termin i sposób płatności. Do ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Tłumaczenia wykonywane na zamówienie są dostarczane w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Ceny e-booków z przekładami literackimi są podane na stronach witryny prezentujących poszczególne publikacje i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. E-booki są dostarczane w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

Na życzenie zamawiającego sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT.

Płatność

Płatności można dokonać przelewem bankowym, szybkim przelewem online lub kartą kredytową online. Obsługę płatności online zapewnia Dotpay.pl.

Tłumacz przesyła zamawiającemu dane swojego rachunku bankowego lub łącze umożliwiające dokonanie płatności online.

Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać na wyżej podany adres poczty elektronicznej tłumacza. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 tej ustawy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dane osobowe

Zamawiający przesyła tłumaczowi pocztą elektroniczną swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer NIP) i kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Administratorem danych jest tłumacz. Tłumacz wykorzystuje dane: w celu wykonania umowy – do kontaktu w sprawie zamówienia i dostarczenia przedmiotu zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do wystawienia faktury i prowadzenia ewidencji księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tłumacz powierza dane firmie Web INnovative Software Sp. z o.o., dostawcy aplikacji księgowej online wFirma.pl, gdzie są one wprowadzane do rejestru kontrahentów tłumacza. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez tłumacza. Zamawiającemu przysługuje względem tłumacza prawo do uzyskania dostępu do danych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Tłumacz zapewnia poufność i należytą ochronę danych.

Prawo autorskie

Tłumaczenia jako utwory są przedmiotem osobistych i majątkowych praw autorskich tłumacza.